Algemene voorwaarden

 

UKEN2

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden
wordt verstaan onder:
1.1 Offerte: alle aanbiedingen van UKEN2 aan
(rechts)personen waarmee beoogd wordt
een overeenkomst aan te gaan.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht
tussen UKEN2 en Opdrachtgever
1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door UKEN2
geleverd zal worden.
1.4 Docent/Sifu: Kenneth Lee
UKEN2, KvK 63153858,
tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden
en opdrachtnemer.
1.5 Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen
waarmee UKEN2 de overeenkomst gesloten
heeft, tevens de aanvaarde van deze
algemene voorwaarden.
1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding
van de overeenkomst
dient schriftelijk per email
te gebeuren waarbij er 1 maand
opzegtermijn van toepassing is.
1.7 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals
e-mail, mits de identiteit van de afzender en
de authenticiteit van de communicatie
voldoende vaststaat.
De bewijslast betreffende ontvangst van
elektronische communicatie
ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
1.8 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken
in de zin van de Auteurswet 1912
1.9 Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle rechtsbetrekkingen tussen UKEN2 en
opdrachtgever, alsmede op alle offertes,
aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever
die afwijken van, of niet voorkomen in,
deze algemene voorwaarden zijn voor UKEN2
slechts bindend indien en voor zover
deze door UKEN2 uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
3.1 UKEN2 doet een aanbod in de vorm van reguliere
lessen en Privélessen en verschillende
pakketvormen.
De duur van een opleiding is minimaal 6 maanden
en wordt daarna automatisch verlengd.

3.1.1 Reguliere lessen volwassenen:
1x per week is €44,50 per maand
2x per week is €64,50 per maand

3.1.2 Regulier lessen kinderen t/m 16 jaar:
1x per week is €39,50 per maand
2x per week is €59,50 per maand

3.1.3 Privéles:
per 60 minuten €60,-

3.2 Jaarlidmaatschap is €39,50 en wordt
automatisch afgeschreven door de
overkoepelende organisatie
UCT International (Fit4combat).
Opdrachtgever dient zelf contact op te nemen
bij UCT International voor klachten en of
problemen omtrent de
Jaarlidmaatschap.
3.3 UCT Paspoort kost eenmalig €7,50 en wordt bij
inschrijving automatisch afgeschreven en ook
verstuurd door UCT International (Fit4combat)
naar de opdrachtgever.
UKEN2 is niet aansprakelijk voor in gebreke zijn
van de overkoepelende organisatie
UCT International (Fit4combat).
Opdrachtgever dient zelf contact op te nemen met
UCT International
voor klachten en of problemen omtrent
het UCT paspoort
3.4 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod
haar geldigheid 30 dagen na de datum
van inschrijving.
3.5 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen
wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)
verandering in de werkzaamheden of prijsstijging
markt conform, inflatie en/of andere economische
omstandigheden.
UKEN2 zal opdrachtgever hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
4.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en
schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever
dit nalaat, maar er desondanks mee instemt,
of althans die indruk wekt, dat UKEN2 werk
verricht in het kader van de overeenkomst,
dan wordt het aanbod als
aanvaard beschouwd.
4.2 UKEN2 houdt zich het recht voor een opdracht
te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt
die uitvoering voor UKEN2
onaanvaardbaar maken.
4.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts
met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
UKEN2 is in dat geval gerechtigd de voor de
overeenkomst verschuldigde prijs
aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
5.1 UKEN2 zal de opdracht naar beste inzicht en
vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl
waarin UKEN2 gebruikelijk werkt.
5.2 UKEN2 spant zich in en zal naar beste kunnen
handelen in de gegeven en bestaande
omstandigheden tijdens de trainingen. 
5.3 UKEN2 levert zijn diensten in de vorm van
trainingen af in de door hem gebruikelijk
gehanteerde doceer stijl wat
past bij de doelgroepen
waaraan les wordt gegeven. 

Artikel 6. Vergoeding
6.1 Indien door partijen geen vergoeding is
overeengekomen, is de door de UKEN2
gebruikelijk gehanteerde vergoeding
van toepassing.
6.2 Indien niet van een gebruikelijke vergoeding
gesproken kan worden, rekent UKEN2 een
redelijke en billijke vergoeding
voor het geleverde.
6.3 Indien aannemelijk is dat UKEN2 hogere kosten
heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht,
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal
UKEN2 dit doorberekenen
aan opdrachtgever.
6.4 De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd
op basis van verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten op basis van nacalculatie
met inachtneming van de overeengekomen uurprijs
en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
6.5 Alle door UKEN2 genoemde bedragen
zijn exclusief btw, tenzij
anders overeengekomen.


Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 UKEN2 zal voor het door opdrachtgever
verschuldigde bedrag automatische
afschrijven/incasseren van de
bij ons opgegeven en
gemachtigde bankrekeningnummer
of een (elektronische)factuur/ herinnering
sturen na de 2e van de maand, tenzij
anders overeengekomen.
7.2 De opdrachtgever hoort op de 2e van de maand
het contributiebedrag te hebben voldaan
via de gemachtigde automatische
afschrijving/incasso of via een
overschrijving/storting
voor de maand opvolgend.
7.3 Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de
betalingstermijn 14 dagen na de 2e van de maand.

Artikel 8. Annulering en opschorting
8.1 Indien een machtiging incasso of factuur niet
binnen de betalingstermijn wordt voldaan
kan UKEN2, nadat opdrachtgever hiervan
op de hoogte is gesteld,
al haar werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtgever opschorten totdat het bedrag
van de factuur is voldaan.
8.2 Opschorting, dan wel ontbinding van de
overeenkomst geschiedt schriftelijk.
8.3 Bij schriftelijke ontbinding van de overeenkomst
door opdrachtgever, tenzij anders
overeengekomen, geldt er nog
1 maand opzegtermijn.
Voorbeeld: opzeggen in februari bekend nog
dat de contributie voor maand maart
moet worden voldaan.
8.4 In geval van ernstige omstandigheden waardoor
het voor UKEN2 niet mogelijk is de les(sen)
zelf uit te voeren, zal UKEN2 indien nodig
zorgdragen voor een vervangende
docent, of indien mogelijk
een nieuwe datum overeenkomen voor het
inhalen van gemiste lessen.
8.5 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden,
waaronder doch niet uitsluitend ziekte en
extreme weersomstandigheden,
het onmogelijk is de opdracht
op de overeengekomen datum
uit te voeren, zal er gekeken worden naar
vervangende lessen voor
in de nabije toekomst.
8.6 Betalingsverplichting geldt tevens indien
opdrachtgever geen gebruik wenst te maken
van de in het kader
van de overeenkomst vervaardigde
werkzaamheden of diensten.
8.7 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn
wordt voldaan is over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd
zonder nadere ingebrekestelling
door UKEN2.

Artikel 9. Klachten
9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk
binnen 7 dagen schriftelijk te worden voorgelegd
aan UKEN2.
9.2 Klachten na de in lid 9.1 genoemde termijn worden
niet meer in behandeling genomen.
9.3 Ingediende klachten of bezwaren schorten de
betalingsverplichting niet op.

Artikel 10. Portretrecht
10.1 UKEN2 maakt gebruik van een professionele
fotograaf en beide partijen behouden zich het recht
voor de werken te gebruiken voor eigen
promotionele doeleinden en publicaties,
waaronder, doch niet uitsluitend, website
en weblog, portfolio, advertenties,
sociaal media, tijdschriftartikelen,
in drukwerk, beursmateriaal,
tenzij anders overeengekomen.
Echter nooit zónder uitdrukkelijk toestemming
van de student of ouder
van minderjarige student.
Dit in overeenstemming van de bepalingen
AVG-wetgeving.
10.2 Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten
dient voorafgaand aan de overeenkomst
bij UKEN2 schriftelijk
bekend gemaakt te worden. 
10.3 Student/lid/ouder geeft automatisch toestemming
aan UKEN2 om de digitale bestanden
te bewaren op welk medium dan ook.
Alle bewaarde bestanden zullen niet toegankelijk
zijn voor derden en zullen onder de meest veilige
omstandigheden opgeslagen worden. Dit geheel
overeenkomstig met de bepalingen
in de AVG-wetgeving 2020.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 UKEN2 is niet aansprakelijk voor lichamelijke letsel
of schade ontstaan bij of tijdens
de lessen/opleiding van de opdrachtgever,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld
aan de zijde van UKEN2 of diens vertegenwoordigers.
De opdrachtgever dient hiervoor
verzekerd te zijn.
11.2 UKEN2 is niet aansprakelijk voor gebreken in de
kleding en spullen die zijn afgenomen
door de opdrachtgever.
11.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van
het factuurbedrag.
11.4 Schade die door de opdrachtgever is toegebracht
aan de eigendommen van UKEN2 (meubilair,
trainingsmateriaal, kleding, etc.) en de
trainingsruimte/zaal hiervan zullen
de kosten worden verhaald
aan de opdrachtgever. 

Artikel 12. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
12.1 UKEN2 houdt zich het recht voor deze
algemene voorwaarden te wijzigen
of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door
UKEN2 aan opdrachtgever medegedeeld.
12.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging
niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop
de nieuwe algemene voorwaarden van kracht
worden de overeenkomst beëindigen
tegen deze datum.

Artikel 13. Overige bepalingen
13.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of
de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de
overeenkomst in stand.
13.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Sifu Kenneth Lee/
UKEN2 en opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing.
13.3 Op officiële feestdagen en schoolvakanties worden
er geen groepslessen gegeven.
Deze dagen zijn in de maandelijkse contributie
ingecalculeerd en meeberekend.
13.4 Bij een inschrijving van een kind voor de Jing Wu Kids
Kung Fu opleiding, dient de inschrijving
ten aller tijde ondertekent te worden
door een ouder of voogd.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Sifu Kenneth Lee/Uken2 en geldig sinds 1 November 2022.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google